Ekologiczne Rozwiązania

Najczęściej zadawane pytania (Prosument przez gminy):

 

Czy rolnik/osoba prowadząca działalność gospodarczą może otrzymać pożyczkę i dotację? 

Tak. Istotne jest żeby instalacja służyła na potrzeby budynku mieszkalnego. Przez budynek mieszkalny należy rozumieć budynek przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej przez osobę fizyczną posiadającą prawo do dysponowania nim (prawo własności, współwłasność lub użytkowanie wieczyste), w tym również prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie.

 

 

Czy NFOŚiGW przedstawi wzory umów z mieszkańcami (na pożyczkę, doatację, montaż itp.)?

Nie. Umowa powinna zawierać zapisy chroniące przede wszystkim interesy jst, dlatego treść umowy leży w gestii samorządu. Program precyzuje jedynie jakie informacje powinna zawierać umowa: warunki realizacji, finansowania, udostępniania nieruchomości oraz kontroli. Ponadto powinny być określone szczegóły dotyczące zakresu inwestycji: rodzaj źródła, moc znamionowa, koszt.

Polska Grupa Inwestycje Ekologiczne Sp. z o.o. pomaga na każdym etapie wdrożenia, łącznie z pomocą prawników w opracowaniu stosownych umów w tym zakresie.

 

 

Jak długo trwa ocena wniosku składanego przez gminę?

Od dnia złożenia wniosku w Funduszu do dnia podjęcia uchwały przez Zarząd o udzieleniu bądź odmowie udzielenia dofinansowania nie powinno minąć więcej niż 50 dni roboczych. W ciągu kolejnych 30 dni jest podpisywana umowa o dofinansowanie (w przypadku konieczności zatwierdzenia wniosku przez Radę Nadzorczą – 60 dni). Na każdym etapie rozpatrywania wniosku, wnioskodawca jest informowany o postępie prac i konieczności ewentualnych uzupełnień.

 

 

Czy właściciel budynku zgłoszonego do Programu Prosument przez gminę może samodzielnie wybrać wykonawcę instalacji?

Nie. Beneficjentem pomocy jest samorząd, a więc to on jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy lub kilku wykonawców.

 

 

Jak długo gmina musi być właścicielem instalacji?

Okres trwałości trwa 3 lata od dnia zrealizowania przedsięwzięcia, co oznacza, że w tym czasie Beneficjent ma obowiązek utrzymania efektu rzeczowego i ekologicznego przedsięwzięcia.

Czy uzyskanie dotacji i pożyczki za pośrednictwem gminy wyklucza skorzystanie przez osobę fizyczną – prosumenta ze stawek gwarantowanych?

NIE, ponieważ Beneficjentem pomocy publicznej jest gmina, zaś sprzedawcą prądu będzie osoba fizyczna.