Ekologiczne Rozwiązania

Poniżej zamieszczamy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Jaka jest definicja mikroinstalacji?

Mikroinstalacja to całkowicie nowa definicja, wcześniej nieznana Ustawie Prawo Energetyczne (UPE). Definiowana jest zgodnie z art. 3 ust. 20b UPE jako odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW;

Czy trzeba mieć działalność gospodarczą, żeby produkować i sprzedawać prąd do zakładu energetycznego?

Ustawa Prawo Energetyczne w art. 9u UPE określa, że „wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także sprzedaż tej energii przez tę osobę, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu tej ustawy.”

Czy jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej muszę uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej?

NIE. Zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne „Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie (…) wytwarzania paliw lub energii, z wyłączeniem wytwarzania (…) energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 50 MW niezaliczanych do odnawialnych źródeł energii lub do źródeł wytwarzających energię elektryczną w kogeneracji z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego”.

Czy zakład energetyczny ma obowiązek przyłączyć moją mikroinstalację domową?

Jeżeli mikroinstalacja ma moc mniejszą niż nasze przyłącze energetyczne (dla domu to zwykle od 12 kW do 17 kW) i jednocześnie nie przekracza mocy 40 kW, zakład energetyczny nie może odmówić przyłączenia mikroinstalacji. 

Czy zakład energetyczny ma obowiązek zakupić nadwyżki wyprodukowanej i nie zużytej na potrzeby własne energii?

TAK. Zgodnie z art. 9 ust. 6 UPE „Sprzedawca z urzędu jest obowiązany, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 9, do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania tego sprzedawcy, oferowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne(…)”

Dodatkowo ustawa OZE wprowadziła stawki gwarantowane dla mikroinstalacji o mocy do 10 kWp obowiązujące od 1 stycznia 2016r. dla wszystkich instalacji prosumenckich osób fizycznych (przyłączonych nawet przed wejściem w życie Ustawy OZE). Stawki gwarantowane obejmą również instalacje prosumenckie o mocy do 10 kWp należące do firm, jednak warunkiem jest przyłączenie lub modernizacja tej instalacji po 1 stycznia 2016r.

W jaki sposób będzie rozliczana energia z mikroinstalacji fotowoltaicznych prosumenckich?

Energia z mikroinstalacji fotowoltaicznej produkowana w ciągu dnia, kiedy nie ma nas w domu będzie odprowadzana jest do sieci energetycznej. Wieczorem pobierzemy energię elektryczną z sieci energetycznej, jednak rozliczani będziemy raz na pół roku z rzeczywistej różnicy pomiędzy energią pobraną i oddaną. Dobrze dobrana instalacja zapewni nam więc brak opłat za zużycie energii elektrycznej. Zgodnie usatwą OZE Art 41. „Rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci, w danym półroczu, między wytwórcą energii elektrycznej (…) odbywa się na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej. Rozliczenia tego dokonuje się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.”