Ekologiczne Rozwiązania

Regulacje prawne

 

Obecny stan prawny (Ustawa prawo energetyczne) umożliwia inwestycję w instalacje fotowoltaiczne usytuowane na dachu lub gruncie o mocy do 40 kWp. Energia wyprodukowana w ten sposób może być wykorzystana na potrzeby własne przedsiębiorstwa, uzupełniając w ciągu dnia energię pobieraną z zakładu energetycznego. Nadwyżka energii może być sprzedawana do zakładu energetycznego po cenie kompleksowej energii elektrycznej z ubiegłego roku.

Takie niezależne źródło energii elektrycznej może znacznie obniżyć koszty energii kupowanej z zakładu energetycznego.

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

  • Czy przedsiębiorca niezależnie od formy prawnej może bez dodatkowych kosztów zamontować mikroinstalację OZE (do 40kW), w tym mikroinstalację fotowoltaiczną, w trybie zgłoszenia do zakładu energetycznego?

 

Odbiorca końcowy, zgodnie z art. 3 punkt 13a UPE to odbiorca energii, który dokonuje zakupu energii na własny użytek, z tym że użytkiem własnym nie jest energia pobierana na potrzeby wytwarzania, przesyłania czy dystrybucji energii elektrycznej. Inaczej mówiąc, odbiorcą końcowym jest ten podmiot, który wykorzystuje energię elektryczną do innych celów niż cele związane z wytwarzaniem, przesyłaniem czy dystrybucją tej energii. Jeżeli o przyłączenie mikroinstalacji OZE ubiega się odbiorca końcowy przyłączenie do sieci odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji w przedsiębiorstwie energetycznym będącym zarządzającym siecią dystrybucyjną.Dodatkowym warunkiem zastosowania tego trybu jest wymóg, by moc zainstalowana mikroinstalacji nie była większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia. Jeżeli te dwa warunki nie są spełnione, powyższy tryb przyłączenia nie może być zastosowany.

 

  • Czy zakład energetyczny przyłączy takiego przedsiębiorcę bez kosztów umowy przyłączeniowej i zamontuje na swój koszt oprzyrządowanie pomiarowe ?

 

Zgodnie z przepisami prawa energetycznego, w tym trybie (art. 8 UPE) koszt instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.

 

Dowiedz się więcej, zapraszamy na nasze szkolenia!